Expert på

Dator Hälsolösning

Senast Uppdaterad: March 14, 2018

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

Detta avtal gäller följande produkter: Advanced SystemCare, Smart Defrag, IObit Uninstaller, MacBooster, Start Menu 8, Protected Folder, IObit Software Updater, Random Password Generator, IObit Unlocker, WinMetro, iFreeUp, IObit Undelete, AMC Cleaner, IObit SysInfo, och IObit Applock

Läs slutanvändarlicenser för Driver Booster, Advanced SystemCare Ultimate, IObit Malware Fighter, och AMC Security

VÄNLIGEN LÄS NOGGRANT IGENOM DET HÄR AVTALET INNAN DU FORTSÄTTER NEDLADDNINGEN OCH INSTALLATIONEN AV MJUKVARUPROGRAMMET SOM ANGETTS OVAN OCH ALLA TILLHÖRANDE PROGRAMVARUKOMPONENTER, MEDIA, UTSKRIVET MATERIAL ELLER ANNAN RELATERAD ELEKTRONISK DOKUMENTATION ("PRODUKTEN"). FÖR ATT SLUTFÖRA DIN ORDER AV PRODUKTEN DU HAR EFTERFRÅGAT, MÅSTE DU FÖRST ACCEPTERA VILLKOREN FÖR DETTA AVTAL. GENOM ATT KLICKA "Acceptera", ELLER PÅ ANNAT SÄTT INSTALLERA, KOPIERA ELLER ANVÄNDA PRODUKTEN GODKÄNNER DU ATT DU ÄR BUNDEN TILL VILLKOREN I DETTA AVTAL. DETTA AVTAL UTGÖR HELA AVTALET ANGÅENDE PRODUKTEN MELLAN DIG OCH IOBIT, OCH DET ERSÄTTER ALLA TIDIGARE FÖRSLAG, AVTAL, OMBUD, OCH ÖVERENSKOMMELSER MELLAN PARTERNA. DET HÄR AVTALET INNEHÅLLER ETT SKILJEDOMSAVTAL.

Avsnitt 1. Immateriella rättigheter. Produkten skyddas av upphovsrätt och andra immaterialrättsliga lagar, och alla immateriella rättigheter i och till Produkten tillhör Both Talent International Limited d / b / a IObit ("IObit") och dess dotterbolag. Vidare tillhör alla rättigheter, titlar och intressen, inklusive alla immateriella rättigheter, i och till det innehåll som kan nås genom användning av Produkten, respektive innehållsägare och kan skyddas av tillämplig upphovsrätt eller andra immaterialrättsliga lagar och fördrag. Detta avtal ger dig inga rättigheter att använda sådant innehåll. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats dig är förbehållna IObit. Produkten är endast licensierad till dig, inte såld. Du får inte reproducera, publicera, överföra, modifiera, skapa härledda verk från, offentligt visa eller offentligt framföra produkten. Kopiering eller lagring av Produkten på annat sätt än vad som uttryckligen anges i avsnitt 2 nedan är förbjudet om du inte fått skriftligt tillstånd från IObit.

Avsnitt 2. Utdelning av licens och förbjuden användning. IObit ger dig, i enlighet med villkoren i det här avtalet, en begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar och icke-underlicensierbar licens att använda det antalet kopior av Produkten du betalat för på motsvarande antal datorer, med ett giltigt licensierat exemplar av operativsystemet som Produkten är avsedd för, för ditt personliga bruk eller för internt bruk på ditt företag. Du får göra en enda kopia av Produkten för arkivering och får enbart använda en sådan kopia då originalkopian har tagits ur bruk. Du får inte ta bort eller ändra upphovsrättsliga meddelanden på någon kopia av Produkten. Du får inte använda produkten på ett datornätverk eller tillåta samtidig användning av Produkten av fler än en individ. Du får inte hyra ut, leasa eller på annat sätt överföra produkten. Såvida det inte är tillåtet enligt lag, så får du inte dekonstruera, dekompilera, eller demontera produkten eller försöka göra det. Alla kompletterande koder som IObit ger dig i samband med eventuella supporttjänster betraktas som en del av produkten och skall vara föremål för villkoren i detta avtal. Du måste följa alla tillämpliga lagar om användningen av produkten.

Testversion: Om du har tagit emot, laddat ned och/eller installerat en testversion av Produkten och härmed beviljas en utvärderingslicens av Produkten, tillåts du endast att använda Produkten i utvärderingssyfte, och endast under utvärderingsperioden, om inte annat anges, från och med det datum då Produkten först installerats. Användning av Produkten för andra syften eller utanför utvärderingsperiodenär strängt förbjudet.

Avsnitt 3. Installation och schemalagda aktiviteter. Installationsprocessen tar några sekunder och kan inte avbrytas när den startats. Genom att installera denna produkt är du införstådd med att tyst installation kommer att utföras för att effektivisera installationsprocessen. Produkten kan extrahera filer, skapa och köra schemalagda aktiviteter, hoppa över användarkontokontrollen, skapa och köra tjänster på din dator. De schemalagda aktiviteterna är aktiverade som standard och kan när som helst avaktiveras av dig från produktinställningarna. Produkttjänsterna kan köras i bakgrunden för att leverera uppdateringar, automatiska tjänster, övervakning av prestanda och annan långvarig funktionalitet. Dessa tjänster kan startas automatiskt när datorn startar och kan pausas och startas om. Men programmet fungerar inte korrekt när dess tjänster är pausade eller stoppade.

Avsnitt 4. Begränsad garanti. IObit garanterar och ansvarar för att produkten kommer att överensstämma med och verka i enlighet med sin dokumentation under en period av sextio (60) dagar från det datum du accepterar villkoren i detta avtal och slutför hämtningen av Produkten ("Garantiperiod"). Denna Begränsade garanti är endast giltig om den bristande överensstämmelsen rapporteras till IObit inom Garantiperioden och om IObit kan bekräfta den väsentliga bristande överensstämmelsen. Den är ogiltig om den bristande överensstämmelsen är ett resultat av en olycka, missbruk, felaktig användning, eller olämplig användning av Produkten. Den enda kompensation för brott mot denna garantin ska vara, enligt IObits val, antingen (i) reparation eller utbyte av Produkten; eller (ii) en återbetalning av priset, om något, som du har betalat för att licensiera produkten.

Avsnitt 5. Ansvarsfriskrivning. PRODUKTEN OMFATTAS AV AV BESTÄMMELSERNA I AVSNITT 4 OVAN, och licenseras "som den är" och "med alla felaktigheter" utan någon uttrycklig eller underförstådd garanti av något slag. Hela risken angående kvaliteten och prestationen av Produkten ligger hos dig, och, om produkten visar sig vara defekt är det du, och inte IObit som står för de fulla kostnaderna för all nödvändig service eller reparation. I DEN OMFATTNING DET TILLÅTS ENLIGT LAG, FRISKRIVER SIG IOBIT FRÅN ALLA ANDRA GARANTIER, BÅDE UTTRYCKLIGA OCH UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET, ICKE-INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER OCH LÄMPLIGHET FÖR VISST SYFTE. VIDARE, garanterar IObit inte och tar heller inte på sig ansvaret för att information, text, grafik, länkar eller andra objekt som ingår i Produkten är kompletta eller korrekta. IObit lämnar inga garantier angående skada som kan orsakas till följd av överföring av datavirus , maskar, time bomb, logic bomb eller andra liknande datorprogram. IObit frånsäger sig uttryckligen alla garantier eller representationer till auktoriserade användare eller tredje part. VARAKTIGHETEN AV LAGSTADGAD GARANTIPERIOD SKALL BEGRÄNSAS TILL GILTIGHETSTIDEN FÖR DEN BEGRÄNSADE GARANTIN. OAKTAT OVANSTÅENDE KAN DU HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR FRÅN STAT TILL STAT OCH LAND TILL LAND.

Beta-mjukvara: Om Produkten du har tagit emot klassificeras av IObit som en “Beta”-mjukvara, har du tillstånd att använda Produkten i utvärderingssyfte. Beta-mjukvaran TROS INNEHÅLLA FEL OCH DET HUVUDSAKLIGA SYFTET MED DENNA BETA TEST-LICENS ÄR ATT ERHÅLLA ÅTERKOPPLING ANGÅENDE MJUKVARANS UPPFÖRANDE OCH ATT IDENTIFIERA FEL. Du ombeds att skydda viktig data, vara försiktig samt att inte på något sätt förlita dig på korrekt användning eller fungerande av mjukvaran och/eller medföljande material. FÖREMÅL FÖR BESTÄMMELSERNA I AVSNITT 4 OVAN, licenseras produkten ” i befintligt skick” och ”med alla fel” utan uttrycklig eller underförstådd garanti av något slag. Hela risken för kvaliteten och fungerandet av Produkten ligger hos dig, och, om Produkten visar sig innehålla fel, står du och inte IObit för alla reparationskostnader och servicekostnader.

Avsnitt 6. Ansvarsfriskrivning följdskador. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARAR IOBIT FÖR NÅGRA FÖLJDSKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR TILL FÖLJD AV ANVÄNDANDET AV PRODUKTEN ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA PRODUKTEN, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL, DATORFEL, HINDER I ARBETET ELLER ANDRA SKADOR, ÄVEN OM FÖRETAGET HAR FÅTT INFORMATION OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. EFTERSOM VISSA STATER OCH LÄNDER INTE TILLÅTER UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR FÖLJDSKADOR, KANSKE OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING INTE GÄLLER DIG.

Avsnitt 7. Begränsning av ansvar. IOBIT HAR INGET ANSVAR BETRÄFFANDE INNEHÅLLET AV PRODUKTEN ELLER NÅGON DEL DÄRAV, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FEL ELLER UTELÄMNANDEN DÄRI, ÄREKRÄNKNING, INTRÅNG I RÄTTIGHETER TILL PUBLICITET, INTEGRITET, VARUMÄRKESRÄTTIGHETER, AVBROTT I VERKSAMHETEN, PERSONSKADA , FÖRLUST AV INTEGRITET, MORALISKA RÄTTIGHETER ELLER UTLÄMNANDE AV KONFIDENTIELL INFORMATION. IOBITS TOTALA ANSVAR SKA INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER ÖVERSTIGA DET FAKTISKA PRISET BETALAT FÖR PRODUKTEN.

Avsnitt 8. Exportkontroll. USA kontrollerar exporten av produkter och information. Du samtycker till att följa sådana restriktioner och inte exportera eller återexportera Produkten till länder eller personer om det förbjuds enligt lagstiftning för exportkontroll. Genom att ladda ner Produkten, godkänner du att du inte befinner dig i ett land där sådan export är förbjuden eller är en person eller juridisk person till vilken sådan export är förbjuden. Du är ansvarig för att du följer lokal lagstiftning angående import, export eller återexport av Produkten.

Avsnitt 9. Skatter. Du är ansvarig för betalning av all försäljnings-, användnings- och liknande skatter relaterade till licensen av Produkten.

Avsnitt 10. Statliga användare. Om Produkten laddas ner av USA eller å USAs vägnar, av dess myndigheter och / eller hjälpmedel ("Amerikanska Regeringen") tillhandahålls det med begränsade rättigheter. Användning, duplicering eller spridning av produkten av den Amerikanska Regeringen är föremål för begränsningar som anges i Technical Data and Computer Software klausulen i DFARS och eventuella andra tillämpliga amerikanska lagar eller förordningar.

Avsnitt 11. Uppsägning. Utan att det påverkar andra rättigheter, kan IObit säga upp detta Avtal om du bryter mot de villkor som anges här. I sådant fall måste du förstöra alla kopior av produkten i din ägo.

Avsnitt 112. Allmänna villkor. Om du bor i USA, ska villkoren i detta avtal regleras av lagarna i delstaten Kalifornien. Om du bor utanför USA skall villkoren i detta avtal regleras av lagarna i Hongkongs särskilda administrativa region i Folkrepubliken Kina. Om någon bestämmelse i detta Avtal anses ogiltig av en domstol i en behörig jurisdiktion, ska ogiltigheten av den bestämmelsen inte påverka giltigheten av övriga bestämmelser i detta avtal, som skall förbli i full kraft och effekt. Inga undantag av villkor i detta Avtal ska betraktas som vidare eller fortsatt undantag från sådant villkor eller annat villkor. Detta avtal utgör hela avtalet mellan dig och IObit med beträffande denna transaktion. Eventuella ändringar i detta avtal måste ske skriftligen och undertecknas av en behörig representant för IObit.

Avsnitt 13. Reklamationsbehandling. De flesta kundfrågor går att lösa genom IObits online supportcenter (tillgänglig på www.iobit.com/onlinefeedback.php) eller genom att ringa till vår kundtjänst på det avgiftsfria telefonnumret som IObit har försett dig med. I fall där IObit inte kan lösa ett klagomål på ett tillfredsställande sätt, förklarar det här avsnittet hur påståenden kan lösas genom medling, skiljeförfarande eller rättegång. Den innehåller ett skiljedomsavtal.

I detta avsnitt avser orden "du" och "IObit" alla moderbolag, dotterbolag, filialer eller relaterade personer eller enheter. Ordet "tvist" avser alla nuvarande eller framtida fordringar, tvister eller kontroverser som har att göra med den här Produkten, det här Avtalet, och den här Reklamationsbehandlingen, med undantag för giltigheten, genomförbarheten eller omfattningen av skiljedomsavtalet. Ordet "tvist" inkluderar även men är inte begränsat till (i) inledande krav, genfordran, genkäromål och anspråk från tredje part; (ii) fordringar som grundar sig på avtal, kränkning, bedrägeri, lag, reglering, sedvanerätt och rättvisa; (iii) krav från eller mot tredje part som använder eller tillhandahåller produkt, tjänst eller förmån i samband med Avtalet; och (iv) tvister som uppkommer från eller relaterar till annonser, kampanjer eller muntliga eller skriftliga uttalanden relaterade till Produkten. Du eller IObit får inte sälja, överlåta eller överföra en tvist.

Tvistmeddelande

Innan ärendet går till rättegång, medling eller skiljedom, är du och IObit överens om att skicka ett skriftligt meddelande (ett tvistmeddelande) till alla berörda parter, för att ge en möjlighet att lösa kravet informellt eller genom medling. Gå in på https://www.iobit.com/en/sampleclaim.php för att se ett exempel på ett tvistmeddelande. Tvistmeddelandet ska beskriva tvisten och ange vilken specifik ersättning som krävs.

Tvistmeddelanden till IObit ska innehålla ditt namn, din adress, namnet på Produkten i fråga, datumet Produkten köptes eller laddades ned, e-postadressen du tidigare angett till oss, och licenskoden IObit försåg dig med, om någon. Meddelandet ska skickas till customercare@iobit.com. Om tvisten går vidare till skiljenämnd, kommer åtgärden som krävts i ett tvistmeddelande inte att meddelas till medlaren förrän efter medlarens dom.

Medling

I medling hjälper en neutral medlare parterna att lösa en tvist. Medlaren beslutar inte i målet, utan hjälper parterna att nå en överenskommelse.

Innan medling ska du eller IObit skicka ett tvistmeddelande. Om du bor inom USA, kan du eller IObit inom trettio dagar efter tvistmeddelandet skickats eller mottagits överlämna ärendet till JAMS (1-800-352-5267, jamsadr.com), the American Arbitration Association (“AAA”) (1-800-778-7879, adr.org), eller annan överenskommen medlare för medling. Om du bor utanför USA, kan du kontakta IObit för information om potentiella medlare. IObit kommer att betala kostnaderna för medlaren.

All kommunikation relaterad till medling är konfidentiell, avvisas i domstol och är inte föremål för upptäckt. Alla tillämpliga lagar om preskription kommer att frysas till avslutad medling.

Du eller IObit kan avbryta medlingen närsomhelst. Inlämnande eller underlåtenhet att lämna in en ansökan till medling kommer inte att påverka dina eller IObits rättigheter enligt denna Reklamationsbehandling.

Skiljedom

Om du bor i USA, kan du eller IObit välja att lösa eventuella anspråk genom skiljedom. Om du inte bor i USA, gäller detta avsnitt om skiljedom inte dig. I enskild skiljedom avgörs tvisten av en neutral medlare.

Om skiljedom väljs av någon part, har varken du eller IObit rätt att ta upp det målet i domstol eller få målet prövat av en jury. Vidare kommer varken du eller IObit ha rätt att delta i egenskap av företrädare eller föra en grupptalan i ärenden som är föremål för skiljedom. Skiljedomsförfaranden är i allmänhet enklare än de regler som gäller i domstol, och upptäckten är mer begränsad. Medlarens beslut i ett skiljedomsförfarande är lika verkställbara som domstolsbeslut och är föremål för mycket begränsad granskning av domstol. Utöver vad som anges nedan, kommer skiljemannens beslut vara slutgiltigt och bindande. Andra rättigheter du eller IObit skulle ha i domstol kan inte garanteras vid skiljedom.

Inleda skiljedom

Innan skiljedom inleds ska du eller IObit först skicka ett tvistmeddelande. Tvister kommer att hänvisas till antingen JAMS eller AAA, enligt val av den part som valt skiljedom. Tvister kommer att lösas i enlighet med detta Skiljedomsavtal och den valda organisationens regler som gäller när ansökan lämnas in, utom när de reglerna strider mot detta Skiljedomsavtal. Om IObit väljer organisation kan du välja den andra inom trettio dagar efter att du meddelats IObits val. Kontakta JAMS eller AAA för att inleda en skiljedom eller för att få mer information. Tvister kan också hänvisas till en annan skiljedomsorganisation om du och IObit gör en skriftlig överenskommelse eller till en medlare som utses i enlighet med Avsnitt 6 av the Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. §§ 1-16 (“FAA”).

Du eller IObit kan annars välja att medla vilken tvist som helst närsomhelst om den inte har lämnats in i domstol och rättegång har inletts eller ett slutligt avgörande har angetts. Du eller IObit kan fördröja att tillämpa eller avstå från att utöva sina rättigheter enligt det här skiljedomsavtalet, inklusive rätten att medla en tvist, utan att avstå från rätten att utöva eller genomdriva dessa rättigheter.

IObit kommer inte att välja skiljedom för tvister som lämnats till domstol för mindre rättstvister så länge som tvisten är individuell och endast uppe i den domstolen.

Begränsningar av skiljedomsavtal

Om någon part väljer att begära skiljedom, kommer den tvisten medlas som ett enskilt fall. Tvister får inte drivas som grupptalan, allmän talan via privat ombud eller via något annat rättsförfarande i vilket någon av parterna agerar eller utger sig för att agera i egenskap av företrädare.

Medlarens behörighet är begränsad till tvister mellan dig och IObit. Mål får ej slås ihop eller konsolideras om inte du och IObit kommer överens skriftligen. Skiljedomar och domar som bekräftar dem är endast giltiga i det specifika fallet och kan inte användas i andra mål förutom för att verkställa domen. Utan hinder av andra bestämmelser och utan att avstå från rätten att överklaga ett sådant beslut, om någon del av dessa begränsningar om skiljedom bedöms ogiltig eller inte kan verkställas, kommer hela skiljedomsavtalet ogiltigförklaras (bortsett från den här meningen).

Skiljedomsförfaranden

Det här skiljedomsavtalet styrs av FAA. Medlaren kommer att tillämpa tillämplig materiell rätt, preskriptioner och privilegier. Medlaren kommer inte att tillämpa några federala eller statliga civilprocessrättsliga regler och bevis i fråga om bevis eller upptäckt. Med förbehåll för de begränsningar i skiljedomsavtalet, kan skiljemannen döma samma domar som finns tillgängliga i en domstol. Skiljedomsförfarandet kommer vara konfidentiellt, men du kan meddela din tvist till en myndighet.

Om ditt krav är på eller mindre, kan du välja om skiljedomen kommer att genomföras enbart baserat på dokument, genom telefonförhandlingar eller genom förhandlingar i person. Vid någon parts begäran kommer medlaren att ge en kort skriftlig förklaring till domen. Skiljedomen kommer att vara slutgiltig och bindande, med undantag för rätt att överklaga enligt FAA; dock, kommer varje part att ha trettio dagar på sig att överklaga domen genom att meddela skiljedomsorganisationen och alla parter skriftligen. Organisationen kommer att utse en panel med tre medlare att besluta på nytt, genom ett majoritetsbeslut som grundar sig på skriftliga inlagor som beskriver delar av beslutet som invänds mot av någon part. Domen kan tas upp i behörig domstol .

Vid önskemål kan skiljedomsförhandlingar i person genomföras i det federala domstolsdistrikt där du bor.

Avgifter och kostnader för skiljedom

Du kommer att vara ansvarig för att betala din del av avgifterna för skiljedom (inklusive avgifter för att lämna in, administrativa avgifter, avgifter för förhandlingar och andra avgifter), men endast upp till det belopp som hade uppkommit om du tog upp målet i en allmän domstol. IObit kommer att ansvara för eventuella ytterligare avgifter för skiljedom. Vid skriftlig förfrågan kan IObit överväga att i god tro göra en tillfällig betalning av arbitration kostnader i förväg eller betala för rimliga avgifter för en expert utsedd av skiljemannen för god sak.

Skiljedomar

Om skiljemannen har fastställt att ett högre belopp än IObits tidigare slutbud innan skiljedom ska betalas till dig, innehåller skiljedomen: (i) pengar som du har rätt till, inte i något fall mindre än ; och (ii) skäliga advokatarvoden och kostnader.

Din rätt att avvisa skiljedom

Du kan avvisa detta skiljedomsavtal genom att skicka ett meddelande om avslag till IObit genom: customercare@iobit.com. Ditt meddelande om avslag måste skickas inom 30 dagar efter din första nedladdning eller ditt köp av Produkten. Ditt meddelande om avslag måste ange att du avvisar skiljedomsavtalet och måste innehålla ditt namn, din adress, datumet då du laddade ned eller köpte Produkten, namnet av Produkten, e-postadressen du tidigare angett till IObit och licenskoden IObit har försett dig med, om någon. Om ditt meddelande om avslag uppfyller dessa krav, kommer detta skiljedomsavtal inte gälla dig, med undantag för tvister som är föremål för pågående rättegång eller skiljedom samtidigt som du skickar ditt meddelande om avslag. Avvisandet av detta skiljedomsavtal kommer inte att påverka dina andra rättigheter och ansvar under detta Avtal. Avvisandet av detta skiljedomsavtal kommer inte att påverka din möjlighet att använda Produkten.

Förlängning

Detta skiljedomsavtal kommer att fortleva efter upphävning av detta Avtal eller din licens att använda Produkten. Om någon del av detta skiljedomsavtal, med undantag för det som anges i avsnittet Begränsningar av skiljedomsavtal, anses ogiltigt eller inte kan verkställas, kommer det inte att ogiltigförklara övriga delar av detta Skiljedomsavtal.

IObit använder cookies för att göra din upplevelse bättre.
Du godkänner våra cookies och vår personuppgiftspolicy vid fortsatt användande av vår webbplats.

Godkänn