Prywatny, bezpieczny, bezpłatny dostęp do wszystkiego treści z 10X szybkością z  iTop VPN  jednym kliknięciem. Kup teraz

Ekspert w

ochronie i optymalizacji komputera

To jest tylko wersja przetłumaczona. Proszę używać oryginalnej umowy w języku angielskim do wszelkich odniesień prawnych.

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

Zawiera umowę dotyczącą następujących produktów: Advanced SystemCare, Smart Defrag, IObit Uninstaller, MacBooster, Start Menu 8, Protected Folder, IOb it Software Updater, Random Password Generator, IObit Unlocker, WinMetro, iFreeUp, IObit Undelete, AMC Cleaner, IObit SysInfo, i IObit Applock.

Przeczytaj umowę EULA dla Driver Booster, Advanced SystemCare Ultimate, IObit Malware Fighter, i AMC Security

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZEJ UMOWY PRZED KONTYNUOWANIEM POBIERANIA I INSTALACJI OPROGRAMOWANIA WYMIENIONEGO POWYŻEJ ORAZ WSZELKICH POWIĄZANYCH SKŁADNIKÓW OPROGRAMOWANIA, MEDIÓW, MATERIAŁÓW DRUKOWANYCH LUB INNEJ POWIĄZANEJ DOKUMENTACJI ELEKTRONICZNEJ (ŁĄCZNIE „PRODUKT”). ABY ZREALIZOWAĆ ZAMÓWIENIE NA ZAMÓWIONY PRODUKT, MUSISZ NAJPIERW ZAAKCEPTOWAĆ WARUNKI TEJ UMOWY. ROBIĄC TO, LUB W INNY SPOSÓB INSTALUJĄC, KOPIUJĄC LUB KORZYSTAJĄC Z PRODUKTU, ZGADZASZ SIĘ NA WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY. NINIEJSZA UMOWA STANOWI CAŁOŚĆ UMOWY DOTYCZĄCEJ PRODUKTU MIĘDZY TOBĄ A IOBIT I ZASTĘPUJE WSZELKIE WCZEŚNIEJSZE PROPOZYCJE, UMOWY, REPREZENTACJE LUB POROZUMIENIA MIĘDZY STRONAMI. NINIEJSZA UMOWA ZAWIERA ZAPIS NA SĄD POLUBOWNY.

Sekcja 1. Prawa własności intelektualnej. Produkt jest chroniony prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej, a wszelkie prawa własności intelektualnej w i do Produktu należą do Both Talent International Limited d / b / a IObit („ IObit” ), jak i jej jednostek zależnych. Ponadto, wszelkie prawa, tytuły i udziały, w tym wszystkie prawa własności intelektualnej, w i do treści, które mogą być dostępne poprzez użytkowanie produktu są własnością właścicieli danej treści i mogą być chronione prawem autorskim lub innymi prawami i traktatami dotyczącymi własności intelektualnej. Niniejsza Umowa nie przyznaje żadnych praw do korzystania z takich treści. Wszelkie prawa, które nie zostały Ci wyraźnie przyznane, są zastrzeżone przez IObit. Produkt jest licencjonowany tylko użytkownikowi, a nie sprzedawany. Nie wolno reprodukować, publikować, przekazywać, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, publicznie wyświetlać ani publicznie użykować Produktu. Kopiowanie lub przechowywanie Produktu w sposób inny niż wyraźnie dozwolony w Sekcji 2 poniżej jest zabronione, chyba że uzyskasz uprzednią pisemną zgodę od IObit.

Sekcja 2. Udzielenia licencji i zabronione użycia. IObit niniejszym udziela Ci, z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej i niepodlegającej sublicencji licencji na korzystanie z liczby kopii Produktu, za którą zapłaciłeś na odpowiedniej liczbie komputerów, uruchamianie ważnie licencjonowanej kopii systemu operacyjnego, dla którego produkt został zaprojektowany, do użytku osobistego lub do użytku wewnętrznego firmy. Możesz wykonać jedną kopię Produktu do celów archiwalnych i możesz użyć takiej kopii tylko wtedy, gdy nie jest używana oryginalna kopia. Nie możesz usuwać ani zmieniać żadnych informacji o prawach autorskich na jakichkolwiek kopiach Produktu. Nie możesz używać Produktu w sieci komputerowej ani zezwalać na jednoczesne korzystanie z Produktu przez więcej niż jedną osobę. Nie możesz wynajmować, wydzierżawiać ani w inny sposób przenosić Produktu. O ile nie zezwala na to prawo, nie wolno odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować ani dezasemblować Produktu ani podejmować prób jego wykonania. Wszelkie dodatkowe kody, które IObit może dostarczyć w związku z wszelkimi usługami wsparcia uzgodnionymi między stronami, będą uważane za część Produktu i będą podlegać warunkom niniejszej Umowy. Musisz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących korzystania z Produktu.

Wersja próbna: Jeśli otrzymałeś, pobrałeś i / lub zainstalowałeś wersję próbną Produktu i niniejszym otrzymujesz licencję próbną na Produkt, możesz używać Produktu wyłącznie do celów testowych i tylko w ciągu jednego odpowiedniego okresu próbnego, chyba że inaczej wskazane, od daty pierwszej instalacji. Jakiekolwiek użycie produktu do innych celów lub po upływie odpowiedniego okresu oceny jest surowo zabronione.

Sekcja 3. Instalacja i zaplanowane zadania. Proces instalacji trwa kilka sekund i nie można go przerwać po uruchomieniu. Instalując ten produkt, potwierdzasz, że zostanie przeprowadzona instalacja cicha w celu usprawnienia procesu instalacji. Produkt może wyodrębniać pliki, tworzyć i uruchamiać zaplanowane zadania, pomijać monit o kontrolę konta użytkownika oraz tworzyć i uruchamiać usługi na komputerze. Zaplanowane zadania są domyślnie włączone i można je wyłączyć w dowolnym momencie w ustawieniach produktu. Usługi produktu mogą działać w tle, aby dostarczać aktualizacje, usługi automatyczne, monitorowanie wydajności i niektóre inne długotrwałe funkcje. Usługi te można uruchomić automatycznie po uruchomieniu komputera, a także można je zatrzymać i ponownie uruchomić. Ale program nie będzie działał poprawnie, gdy jego usługi zostaną wstrzymane lub zatrzymane.

Sekcja 4 . Ograniczona gwarancja. IObit gwarantuje i oświadcza, że Produkt będzie zasadniczo zgodny i działał zgodnie z jego dokumentacją przez okres sześćdziesięciu (60) dni od daty zaakceptowania warunków niniejszej Umowy i zakończenia pobierania Produktu („Okres gwarancji ”). Niniejsza ograniczona gwarancja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy niezgodność zostanie zgłoszona do IObit w okresie gwarancyjnym i jeśli IObit jest w stanie potwierdzić istotną niezgodność. Gwarancja jest nieważna, jeśli niezgodność Produktu jest wynikiem wypadku, nadużycia, niewłaściwego zastosowania lub niewłaściwego użytkowania Produktu. Wyłącznym środkiem zaradczym za naruszenie niniejszej gwarancji będzie, według wyboru IObit, (i) naprawa lub wymiana Produktu; lub (ii) zwrot ewentualnej ceny zapłaconej za licencję na Produkt.

Sekcja 5. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji. Z ZASTRZEŻENIEM POSTANOWIEŃ PUNKTU 4 POWYŻEJ, PRODUKT JEST LICENCJONOWANY NA ZASADZIE „TAK JAK JEST” I „ZE WSZYSTKIMI WADAMI” BEZ JAKIEJKOLWIEK WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI. CAŁE RYZYKO ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ I WYDAJNOŚCIĄ PRODUKTU SPOCZYWA NA TOBIE, A JEŚLI PRODUKT OKAŻE SIĘ WADLIWY, TY, A NIE IOBIT PONOSISZ CAŁKOWITY KOSZT WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH CZYNNOŚCI SERWISOWYCH LUB NAPRAW. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, IOBIT ZRZEKA SIĘ WSZELKICH INNYCH GWARANCJI NA PRODUKT, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZANIA PRAW STRON TRZECICH I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. PONADTO, IOBIT NIE GWARANTUJE ANI NIE PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOKŁADNOŚĆ LUB KOMPLETNOŚĆ JAKICHKOLWIEK INFORMACJI, TEKSTU, GRAFIKI, ŁĄCZY LUB INNYCH ELEMENTÓW ZAWARTYCH W PRODUKCIE. IOBIT NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH SZKÓD, KTÓRE MOGĄ BYĆ SPOWODOWANE TRANSMISJĄ WIRUSA KOMPUTEROWEGO, ROBAKA, BOMBY ZEGAROWEJ, BOMBY LOGICZNEJ LUB INNEGO TAKIEGO PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. IOBIT PONADTO WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI LUB OŚWIADCZEŃ DLA UPOWAŻNIONYCH UŻYTKOWNIKÓW LUB OSÓB TRZECICH. CZAS TRWANIA WYMAGANEGO USTAWOWO OKRESU GWARANCJI BĘDZIE OGRANICZONY DO OKRESU OGRANICZONEJ GWARANCJI. NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZEGO, MOŻESZ MIEĆ INNE PRAWA, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD STANU I KRAJU.

Oprogramowanie Beta: Jeśli otrzymany Produkt został zidentyfikowany przez IObit jako oprogramowanie „Beta”, możesz użyć go do celów testowych. UWAŻA SIĘ, ŻE OPROGRAMOWANIE BETA ZAWIERA WADY, A GŁÓWNYM CELEM NINIEJSZEJ LICENCJI NA TESTY BETA JEST UZYSKANIE INFORMACJI ZWROTNEJ NA TEMAT WYDAJNOŚCI OPROGRAMOWANIA I IDENTYFIKACJI WAD. Zaleca się, aby chronić ważne dane, zachować ostrożność i nie polegać w żaden sposób na prawidłowym funkcjonowaniu lub wydajności oprogramowania i / lub materiałów towarzyszących. Z ZASTRZEŻENIEM POSTANOWIEŃ PUNKTU 4 POWYŻEJ, produkt jest licencjonowany na zasadzie „tak jak jest” i „ze wszystkimi wadami” bez jakiejkolwiek wyraźnej lub dorozumianej gwarancji. Całe ryzyko związane z jakością i wydajnością Produktu spoczywa na Tobie, a jeśli produkt okaże się wadliwy, Ty, a nie IObit, ponosisz całkowity koszt wszystkich niezbędnych czynności serwisowych lub napraw.

Sekcja 6. Wyłączenie odpowiedzialności za szkody następcze. W ŻADNYM WYPADKU IOBIT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKOWE LUB PRZYPADKOWE POWSTAŁE W WYNIKU UŻYTKOWANIA PRODUKTU LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z PRODUKTU, W TYM MIĘDZY INNYMI AWARIĘ KOMPUTERA, PRZERWĘ W PRACY LUB INNE SZKODY, NAWET JEŚLI FIRMA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚĆ TAKICH SZKÓD. PONIEWAŻ NIEKTÓRE STANY I KRAJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKOWE LUB PRZYPADKOWE, POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

Sekcja 7 . Ograniczenie odpowiedzialności. IOBIT NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W ODNIESIENIU DO ZAWARTOŚCI PRODUKTU LUB JAKIEJKOLWIEK JEGO CZĘŚCI, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA BŁĘDY LUB POMINIĘCIA W NIM ZAWARTE, ZNIESŁAWIENIA, NARUSZENIA PRAW DO REKLAMY, PRYWATNOŚCI, PRAW DO ZNAKÓW TOWAROWYCH, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, OBRAŻENIA CIAŁA, UTRATĘ PRYWATNOŚĆ, PRAWA MORALNE LUB UJAWNIANIE POUFNYCH INFORMACJI. CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ IOBIT W ŻADNYM WYPADKU NIE PRZEKROCZY FAKTYCZNEJ CENY ZAPŁACONEJ ZA PRODUKT.

Sekcja 8 . Kontrola eksportu. Stany Zjednoczone kontrolują eksport produktów i informacji. Użytkownik zgadza się przestrzegać takich ograniczeń i nie eksportować ani reeksportować Produktu do krajów lub osób zabronionych na mocy przepisów o kontroli eksportu. Pobierając Produkt, zgadzasz się, że nie jesteś w kraju, w którym taki eksport jest zabroniony, lub jesteś osobą lub podmiotem, któremu taki eksport jest zabroniony. Odpowiadasz za zgodność z przepisami miejscowej jurysdykcji w zakresie importu, eksportu lub reeksportu Produktu.

Sekcja 9 . Podatki. Użytkownik będzie odpowiedzialny za zapłatę wszystkich podatków od sprzedaży, użytkowania i podobnych podatków związanych z licencją na Produkt.

Sekcja 10 . Użytkownicy rządowi. Jeśli Produkt zostanie pobrany przez lub w imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki, ich agencji i / lub instrumentów („Rząd Stanów Zjednoczonych”), przysługują mu ograniczone prawa. Wykorzystanie, powielanie lub ujawnianie Produktu przez rząd Stanów Zjednoczonych podlega ograniczeniom określonym w klauzuli DFARS dotyczącej praw do danych technicznych i oprogramowania komputerowego oraz wszelkich innych powiązanych ustaw i rozporządzeń USA.

Sekcja 11 . Rozwiązanie umowy. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw, IObit może rozwiązać niniejszą Umowę, jeśli nie zastosuje się do warunków określonych w niniejszym dokumencie. W takim przypadku musisz zniszczyć wszystkie posiadane kopie produktu.

Sekcja 12. Warunki ogólne. Jeśli mieszkasz w Stanach Zjednoczonych, warunki niniejszej Umowy podlegają prawu stanu Kalifornia. Jeśli mieszkasz poza Stanami Zjednoczonymi, warunki niniejszej Umowy podlegają prawu Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu Chińskiej Republiki Ludowej. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne przez właściwy sąd, nieważność takiego postanowienia nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień niniejszej Umowy, które pozostają w pełnej mocy. Żadne zrzeczenie się któregokolwiek z warunków niniejszej Umowy nie będzie uważane za dalsze lub ciągłe zrzeczenie się takiego lub jakiegokolwiek innego warunku. Niniejsza Umowa stanowi całość umowy między Tobą a IObit w odniesieniu do tej transakcji. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, podpisanej przez upoważnionego przedstawiciela IObit.

Sekcja 13. Rozwiązywanie roszczeń. Większość problemów klientów można rozwiązać za pośrednictwem internetowego centrum wsparcia IObit (dostępnego pod adresem https://www.iobit.com/en/onlinefeedback.php) lub dzwoniąc do naszego działu obsługi klienta pod bezpłatny numer, który dostarczył IObit. W przypadku, gdy IObit nie jest w stanie rozwiązać reklamacji w sposób satysfakcjonujący dla Ciebie, w tej sekcji wyjaśniono, w jaki sposób roszczenia można rozwiązać w drodze mediacji, arbitrażu lub sporu sądowego. Zawiera postanowienie dotyczące arbitrażu.

W tej sekcji słowa „ty” i „IObit” obejmują rodziców korporacyjnych, spółki zależne, stowarzyszone lub powiązane osoby lub podmioty. Słowo „roszczenie” oznacza wszelkie bieżące lub przyszłe roszczenie, spór lub kontrowersje dotyczące Produktu, niniejszej Umowy oraz niniejszego postanowienia dotyczącego rozstrzygania roszczeń, z wyjątkiem ważności, wykonalności lub zakresu postanowienia dotyczącego arbitrażu. Słowo „roszczenie” obejmuje także między innymi: (i) roszczenia początkowe, roszczenia wzajemne, roszczenia wzajemne i roszczenia stron trzecich; (ii) roszczenia wynikające z umowy, czynu niedozwolonego, oszustwa, ustawy, regulacji, prawa zwyczajowego i słuszności; (iii) roszczenia lub przeciwko stronom trzecim korzystającym lub dostarczającym jakikolwiek produkt, usługę lub korzyść w związku z Umową; oraz (iv) roszczenia, które wynikają lub odnoszą się do reklam, promocji lub ustnych lub pisemnych oświadczeń związanych z Produktem. Użytkownik ani IObit nie mogą sprzedawać, przenosić ani przenosić roszczeń.

Wysyłanie zgłoszenia roszczenia

Przed rozpoczęciem procesu sądowego, mediacji lub arbitrażu Użytkownik i IObit zgadzają się przesłać pisemne zawiadomienie (zawiadomienie o roszczeniu) każdej stronie, przeciwko której dochodzi roszczenia, w celu zapewnienia możliwości rozwiązania roszczenia w sposób nieformalny lub w drodze mediacji. Przejdź do https://www.iobit.com/en/sampleclaim.php, aby zobaczyć przykładowe zgłoszenie roszczenia. W zawiadomieniu o roszczeniu należy opisać roszczenie i podać konkretną żądaną ulgę.

Powiadomienie dla IObit musi zawierać imię i nazwisko, adres, nazwę spornego produktu, datę pobrania lub zakupu produktu, adres e-mail, który wcześniej nam podałeś, jeśli taki istnieje, oraz kod licencyjny IObit, który został ci przekazany, jeśli taki istnieje. Powiadomienie należy wysłać na adres customercare@iobit.com. Jeśli roszczenie przejdzie do arbitrażu, kwota jakiejkolwiek ulgi wymaganej w zawiadomieniu o roszczeniu nie zostanie ujawniona arbiterowi, dopóki nie ustali arbitra.

Mediacja

W mediacji neutralny mediator pomaga stronom rozwiązać roszczenie. Mediator nie rozstrzyga roszczenia, ale pomaga stronom osiągnąć porozumienie.

Przed rozpoczęciem mediacji użytkownik lub IObit musi najpierw wysłać zawiadomienie o roszczeniu. Jeśli mieszkasz w Stanach Zjednoczonych, w ciągu trzydziestu dni od wysłania lub otrzymania zawiadomienia o roszczeniu, Ty lub IObit możesz złożyć roszczenie do JAMS (1-800-352-5267, jamsadr.com), American Arbitration Association („AAA”) ) (1-800-778-7879, adr.org) lub innego wzajemnie uzgodnionegi mediatora na potrzeby mediacji. Jeśli mieszkasz poza Stanami Zjednoczonymi, możesz skontaktować się z IObit w celu uzyskania informacji na temat potencjalnych mediatorów. IObit uiści opłaty mediatora.

Wszelkie informacje związane z mediacją są poufne, niedopuszczalne w sądzie i nie podlegają ujawnieniu. Wszystkie obowiązujące przedawnienia będą obowiązywać do momentu zakończenia mediacji.

Zarówno Ty, jak i IObit możesz zakończyć mediację w dowolnym momencie. Złożenie lub niezłożenie roszczenia do mediacji nie wpłynie na prawa użytkownika ani IObit wynikające z niniejszego postanowienia dotyczącego rozstrzygania roszczeń.

Arbitraż

Jeśli mieszkasz w Stanach Zjednoczonych, Ty lub IObit możesz zdecydować o rozstrzygnięciu każdego roszczenia w drodze indywidualnego arbitrażu. Jeśli nie mieszkasz w Stanach Zjednoczonych, niniejszy ustęp arbitrażowy nie dotyczy Ciebie. W indywidualnym arbitrażu roszczenia są rozstrzygane przez neutralnego arbitra.

Jeżeli jakakolwiek strona wybierze arbitraż, ani Ty, ani IObit nie będzie mieć prawa do wniesienia sprawy do sądu w sądzie ani do rozprawy sądowej w sprawie tego roszczenia. Co więcej, ani Ty, ani IObit nie będziesz mieć prawa do uczestnictwa w charakterze przedstawiciela lub jako członek dowolnej klasy związanej z roszczeniami podlegającymi arbitrażowi. Procedury arbitrażowe są na ogół prostsze niż zasady obowiązujące w sądzie, a ich odkrycie jest bardziej ograniczone. Decyzje arbitra są tak samo wykonalne jak każde orzeczenie sądowe i podlegają bardzo ograniczonej kontroli sądowej. Z wyjątkiem przypadków określonych poniżej, decyzja arbitra będzie ostateczna i wiążąca. Inne prawa, które Ty lub IObit mielibyście w sądzie, mogą również nie być dostępne w arbitrażu.

Wszczęcie arbitrażu

Przed rozpoczęciem arbitrażu użytkownik lub IObit musi najpierw wysłać zawiadomienie o roszczeniu. Roszczenia będą kierowane do JAMS lub AAA, zgodnie z wyborem strony dokonującej arbitrażu. Roszczenia będą rozpatrywane zgodnie z niniejszym postanowieniem arbitrażowym i zasadami wybranej organizacji obowiązującymi w chwili zgłoszenia roszczenia, z wyjątkiem przypadków, gdy reguły te są sprzeczne z niniejszym postanowieniem arbitrażowym. Jeśli IObit wybierze organizację, możesz wybrać inną w ciągu trzydziestu dni po otrzymaniu powiadomienia o wyborze IObit. Skontaktuj się z JAMS lub AAA, aby rozpocząć arbitraż lub uzyskać inne informacje. Roszczenia mogą być również kierowane do innej organizacji arbitrażowej, jeśli Ty i IObit zgadzasz się na piśmie lub do arbitra wyznaczonego zgodnie z sekcją 6 federalnej ustawy o arbitrażu, 9 U.S.C. §§ 1-16 („FAA”).

W przeciwnym razie Ty lub IObit możesz zdecydować o arbitrażu dowolnego roszczenia, chyba że zostało ono wniesione do sądu i rozpoczął się proces lub nie zapadł ostateczny wyrok. Zarówno Ty, jak i IObit, możesz opóźnić egzekwowanie lub niewykonanie praw wynikających z niniejszego postanowienia dotyczącego Arbitrażu, w tym prawa do arbitrażu roszczenia, bez rezygnacji z prawa do wykonywania lub egzekwowania tych praw.

IObit nie wybierze arbitrażu dla jakiegokolwiek roszczenia złożonego w sądzie ds. drobnych roszczeń, o ile roszczenie jest indywidualne i toczy się tylko w tym sądzie.

Ograniczenia arbitrażu

Jeśli którakolwiek ze stron zdecyduje się rozstrzygnąć roszczenie w drodze arbitrażu, roszczenie to zostanie rozstrzygnięte indywidualnie. Nie będzie prawa ani autorytetu do rozstrzygania jakichkolwiek roszczeń na drodze powództwa zbiorowego lub na podstawie roszczeń wniesionych jako rzekomy przedstawiciel w imieniu ogółu społeczeństwa, innych licencjobiorców lub innych osób o podobnej lokalizacji.

Uprawnienia arbitra są ograniczone do roszczeń między Tobą a samym IObit. Roszczenia nie mogą być łączone ani konsolidowane, chyba że Ty i IObit wyrażą na to zgodę na piśmie. Wyrok arbitrażowy i każdy wyrok potwierdzający będzie miał zastosowanie tylko do konkretnej sprawy i nie może być wykorzystany w żadnej innej sprawie poza wykonaniem wyroku. Bez względu na jakiekolwiek inne postanowienie i bez rezygnacji z prawa do odwołania się od takiej decyzji, jeśli jakakolwiek część tych ograniczeń arbitrażu zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, wówczas całe postanowienie dotyczące arbitrażu (inne niż to zdanie) nie będzie miało zastosowania.

Procedury arbitrażowe

Niniejsze postanowienie dotyczące arbitrażu reguluje FAA. Arbiter zastosuje obowiązujące prawo materialne, przedawnienia i przywileje. Arbiter nie będzie stosował żadnych federalnych ani stanowych zasad postępowania cywilnego ani dowodów w sprawach dotyczących dowodów lub odkrycia. Z zastrzeżeniem ograniczeń arbitrażu arbiter może w innym przypadku przyznać ulgę dostępną w sądzie. Arbitraż będzie poufny, ale możesz powiadomić dowolny organ rządowy o swoim roszczeniu.

Jeśli roszczenie dotyczy kwoty 10 000 USD lub mniejszej, możesz wybrać, czy arbitraż będzie prowadzony wyłącznie na podstawie dokumentów, poprzez przesłuchanie telefoniczne, czy przesłuchanie osobiście. Na żądanie dowolnej strony arbiter przedstawi krótkie pisemne wyjaśnienie wyroku. Wyrok arbitra będzie ostateczny i wiążący, z wyjątkiem prawa do odwołania zapewnionego przez FAA; każda ze stron będzie miała jednak trzydzieści dni na odwołanie się od wyroku, powiadamiając o tym organ arbitrażowy i wszystkie strony na piśmie. Organizacja wyznaczy panel składający się z trzech arbitrów, aby ponownie podjąć decyzję, większością głosów na podstawie pisemnych oświadczeń, każdego aspektu decyzji, któremu sprzeciwia się jakakolwiek strona. Wyrok na każde orzeczenie może zostać wydany w dowolnym sądzie właściwym.

Podczas wyborów wszelkie osobiste przesłuchania arbitrażowe odbędą się w federalnym okręgu sądowym w miejscu zamieszkania.

Opłaty i koszty arbitrażu

Będziesz odpowiedzialny za uiszczenie części wszelkich opłat arbitrażowych (w tym opłat za wniesienie sprawy, opłat administracyjnych, sądowych lub innych), ale tylko do wysokości opłat, które byś poniósł, gdybyś wniósł powództwo w sądzie powszechnym. IObit będzie odpowiedzialny za wszelkie dodatkowe opłaty arbitrażowe. Na Twoje pisemne żądanie IObit rozważy w dobrej wierze tymczasowe zaliczenie części twoich opłat arbitrażowych lub zapłacenie rozsądnych opłat biegłemu wyznaczonemu przez arbitra z ważnej przyczyny.

Nagrody arbitrażowe

Jeśli arbiter orzeka na Twoją korzyść w wysokości kwoty wyższej niż jakakolwiek ostateczna oferta IObit złożona przed arbitrażem, nagroda arbitra będzie obejmować: (i) wszelkie pieniądze, do których masz prawo, ale w żadnym wypadku nie mniej niż 2000 USD; oraz (ii) wszelkie uzasadnione opłaty i koszty obsługi prawnej.

Twoje prawo do odrzucenia arbitrażu

Możesz odrzucić to postanowienie dotyczące arbitrażu, wysyłając zawiadomienie o odrzuceniu do IObit pod adresem: customercare@iobit.com. Twoje powiadomienie o odrzuceniu musi zostać wysłane w ciągu 30 dni od pierwszego pobrania lub zakupu produktu. Twoje powiadomienie o odrzuceniu musi zawierać oświadczenie o odrzuceniu postanowienia dotyczącego arbitrażu i musi zawierać imię i nazwisko, adres, datę pobrania lub zakupu produktu, nazwę produktu, adres e-mail, który wcześniej podałeś IObit, jeśli istnieje, oraz kod licencyjny dostarczony przez IObit, jeśli taki istnieje. Jeśli powiadomienie o odrzuceniu jest zgodne z tymi wymogami, niniejsze postanowienie dotyczące arbitrażu nie będzie miało zastosowania do Ciebie, z wyjątkiem wszelkich roszczeń będących przedmiotem toczącego się postępowania sądowego lub arbitrażu w chwili wysłania powiadomienia o odrzuceniu. Odrzucenie tego postanowienia dotyczącego arbitrażu nie wpłynie na twoje inne prawa lub obowiązki wynikające z niniejszej Umowy. Odrzucenie tego postanowienia dotyczącego arbitrażu nie wpłynie na twoją zdolność do korzystania z Produktu.

Kontynuacja

Niniejsze postanowienie dotyczące rozstrzygania roszczeń będzie obowiązywać po rozwiązaniu niniejszej Umowy lub licencji użytkownika na korzystanie z Produktu. Jeżeli jakakolwiek część niniejszego postanowienia dotyczącego rozstrzygania roszczeń, o ile nie przewidziano inaczej w powyższych postanowieniach dotyczących ograniczeń arbitrażu, zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, nie spowoduje to unieważnienia pozostałych części tego postanowienia dotyczącego rozstrzygania roszczeń.

IObit używa plików cookie, aby poprawić zawartość strony oraz zapewnić jak najlepszą jakość.
Kontynuuj przeglądanie naszej strony zgadzając się na naszą politykę prywatności.

Zgadzam się