Experte i

løsninger til vedligeholdelse af PC

Sidst opdateret: 14. marts 2018

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

Denne aftale vedrører følgende produkter: Advanced SystemCare, Smart Defrag, IObit Uninstaller, MacBooster, Start Menu 8, Protected Folder, IObit Software Updater, Random Password Generator, IObit Unlocker, WinMetro, iFreeUp,IObit Undelete, AMC Cleaner, IObit SysInfo, og IObit Applock.

Læs EULA til Driver Booster, Advanced SystemCare Ultimate, IObit Malware Fighter, og AMC Security

LÆS VENLIGST DENNE AFTALE SAMT TILKNYTTEDE SOFTWARE KOMPONENTER, MEDIER, TRYKT MATERIALE ELLER ANDET RELATERET ELEKTRONISK MATERIALE (SAMLET BETEGNET SOM ’’PRODUKTET’’) IGENNEM OMHYGGELIGT FØR DU FORTSÆTTER MED AT DOWNLOADE OG INSTALLERE OVENSTÅENDE PROGRAMMER. FOR AT GENNEMFØRE DIN ORDRE PÅ PRODUKTET DU HAR ANMODET, BEDES DU FØRST ACCEPTERE VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DENNE AFTALE. VED AT GØRE DETTE ELLER PÅ ANDEN VIS INSTALLERE, KOPIERE ELLER GØRE BRUG AF PRODUKTET, INDVILGER DU I AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE I DENNE AFTALE. DENNE AFTALE REPRÆSENTERER HELE AFTALEN VEDRØRENDE PRODUKTET MELLEM DIG OG IOBIT, OG DEN ERSTATTER ENHVER TIDLIGERE FORESLÅET AFTALE, OVERENSKOMST, REPRESENTATION ELLER FORSTÅELSE MELLEM AFTALEPARTERNE. DENNE AFTALE INDEHOLDER EN VOLDGIFTS BESTEMMELSE.

Sektion 1. Intellektuelle Ejendomsrettigheder. Produktet er beskyttet af gældende love vedrørende ophavsret og andre immaterielle rettigheder. Alle immaterielle rettigheder angående produktet tilhører både Talent International Limited d/b/a IObit (“IObit”) og dets datterselskaber. Endvidere tilhører alle rettigheder, inklusiv alle intellektuelle ejendomsrettigheder angående det indhold som brug af produktet kan give adgang til, den respektive ejer af indholdet og kan være beskyttet af gældende ophavsret eller andre immaterialretlige love og traktater. Denne aftale giver dig ingen ret til at bruge sådant indhold. Alle rettigheder som ikke er udtrykkeligt givet til dig er forbeholdt IObit. Du har kun licens til brug af produktet, produktet er ikke solgt til dig. Du må ikke genskabe, publicere, transmittere, ændre, skabe afledte værker fra, offentligt fremvise eller offentligt udføre produktet. Det er forbudt at kopiere eller opbevare produktet på anden vis end hvad der udtrykkeligt er givet tilladelse til i Sektion 2, uden forudgående skriftlig tilladelse fra IObit.

Sektion 2. Licens Tilladelse og Ikke-tilladte Anvendelser. IObit giver dig hermed, under vilkårene og betingelserne i denne aftale, en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke overdragelig og ikke underlicensbar licens til at bruge det antal af kopier af produktet, som du har betalt for på det korresponderende antal af computere, som med gyldig licens-ret kører på en kopi af det operativsystem, som produktet var designet til, til din personlige brug eller til den interne forretningsbrug af dit selskab. Du må skabe en enkel kopi af produktet til arkiveringsformål, som udelukkende må bruges, når det originale produkt ikke er i brug. Du må ikke fjerne eller ændre nogen ophavsretsnotits på nogen kopier af produktet. Du må ikke bruge produktet på et computernetværk eller tillade samtidig brug af produktet af mere end et individ. Du må ikke leje, lease eller i øvrigt overføre produktet. Hvis det ikke er tilladt ved lov, må hverken foretage eller forsøge reverse engineering, dekompilere, eller skille produktet ad. Enhver supplerende kode som IObit kan give dig i forbindelse med eventuelle supporttjenester indgået mellem aftaleparterne, skal opfattes som del af produktet og sådanne koder er derfor underlagt vilkårene og betingelserne i denne aftale. Du skal som bruger overholde alle gældende love og regler vedrørende brug af produktet.

Prøve Version: Hvis du har modtaget, downloaded og/eller installeret en prøveversion af produktet og hermed er blevet givet en evalueringslicens til produktet, må du kun bruge produktet med evaluering for øje og kun under den gældende evalueringsperiode, som løber fra datoen for første installation medmindre andet er angivet. Enhver anvendelse af produktet til andre formål eller udenfor den gældende evalueringsperiode er strengt forbudt.

Sektion 3. Installering og skemalagte opgaver. Installeringsprocessen tager et par sekunder og må ikke afbrydes, når den er blevet påbegyndt. Ved at installere dette produkt, bekræfter du at lydløse installeringer må blive gennemført for at optimere installationsprocessen. Produktet kan udtrække filer, oprette og køre planlagte opgaver, springe prompt om brugerkontokontrol over, oprette og køre tjenester på din computer. De skemalagte opgaver er sat til som standard og kan blive deaktiveret af dig når som helt i produktets indstillinger. Produkttjenesterne kan køre i baggrunden for at levere opdateringer, automatiske tjenester, overvåge ydeevnen og andre langvarige funktionaliteter. Disse tjenester starter automatisk, når computeren starter og kan blive sat på pause og genstartes. Bemærk at programmet ikke kan køre korrekt, når dets tjenester er sat på pause eller er blevet stoppet.

Sektion 4. Begrænset Garanti. IObit garanterer og varetager, at produktet i alt væsentlighed vil virke og køre i overensstemmelse med dets dokumentation i en periode på tres (60) dage, fra den dato du accepterer vilkårene i denne aftale og gennemfører hentningen af produktet (Denne periode betegnes “Garantiperioden”). Denne begrænsede garanti gælder kun, hvis uoverensstemmelsen rapporteres til IObit under garantiperioden, og hvis IObit er i stand til at bekræfte uoverensstemmelsen. Den er ugyldig hvis produktets uoverensstemmelse skyldes uheld, misbrug, forkert anvendelse eller anden uhensigtsmæssig brug af produktet. Ved brud på garantien forbeholder IObit sig retten til at vælge, hvordan dette kompenseres enten (i) ved reparation eller udskiftning af produktet eller (ii) ved refundering hvor gældende af den værdi, hvis nogen der blev betalt ved køb af licens til produktet.

Sektion 5. Ansvarsfraskrivelse af Garanti. FORBEHOLDT BESTEMMELSERNE I OVENSTÅENDE SEKTION 4, BLIVER PRODUKTET LICENSERET PÅ EN “SOM DET ER OG FOREFINDES” OG “MED ALLE FEJL” BASIS UDEN NOGEN UDTRYKKELIG ELLER IMPLICIT GARANTI AF NOGEN SLAGS. DEN FULDE RISIKO MED HENSYN TIL PRODUKTETS KVALITET OG PRÆSTATION LIGGER HOS DIG, OG SKULLE PRODUKTET VISE SIG AT VÆRE DEFEKT, ER DET DIG OG IKKE IOBIT, DER PÅTAGER SIG DEN FULDE PRIS FOR ENHVER NØDVENDIG SERVICE ELLER REPARATION. I DET OMFANG LOVEN TILLADER, FRASKRIVER IOBIT SIG ALLE ANDRE GARANTIER VEDRØRENDE PRODUKTET, ENTEN UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, INKLUSIV MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHED, IKKE AT KRÆNKE TREDJEMANDS RETTIGHEDER OG EGNETHED FOR BESTEMTE FORMÅL. ENDVIDERE, HVERKEN GARANTERER ELLER PÅTAGER IOBIT SIG ANSVARET FOR NØJAGTIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF NOGEN INFORMATION, TEKST, GRAFIK, LINKS ELLER ANDRE ELEMENTER, SOM PRODUKTET INDEHOLDER. IOBIT GIVER INGEN GARANTI MED HENSYN TIL NOGEN SKADE, DER KAN FORÅRSAGES VED TRANSMISSION AF EN COMPUTERVIRUS, ORM, SOFTWARE TIDSBOMBE, LOGISK BOMBE ELLER ANDRE SÅDANNE COMPUTERPROGRAMMER. IOBIT FRASKRIVER SIG ENDVIDERE UDTRYKKELIGT ENHVER GARANTI ELLER REPRÆSENTATION FOR AUTORISEREDE BRUGERE ELLER FOR ENHVER TREDJEPART. LÆNGDEN AF ENHVER LOVMÆSSIGT PÅKRÆVET GARANTIPERIODE SKAL VÆRE BEGRÆNSET TIL LÆNGDEN EFTER VILKÅRENE I DEN BEGRÆNSEDE GARANTI. UAGTET FOREGÅENDE, KAN DU HAVE ANDRE RETTIGHEDER, SOM VARIERER FRA STAT TIL STAT OG FRA LAND TIL LAND.

Beta Software: Hvis produktet, som du har modtaget, er blevet identificeret af IObit som “Beta”-software, må du kun bruge produktet for at teste det. Beta software MENES AT INDEHOLDE FEJL OG DET PRIMÆRE FORMÅL MED DENNE BETA TESTNINGSLICENS ER AT OPNÅ FEEDBACK PÅ SOFTWARENS PRÆSTATION OG AT IDENTIFICERE FEJL OG MANGLER. Det anbefales, at du sikrer vigtige data, er forsigtig og ikke på nogen måde fæster lid til den korrekte funktion eller præstation af softwaren og/eller medfølgende materialer. FORBEHOLDT BESTEMMELSERNE I OVENSTÅENDE SEKTION 4, BLIVER PRODUKTET licenseret på en “som det er og forefindes” og “med alle fejl” basis, uden nogen udtrykkelig eller implicit garanti af nogen slags. Den fulde risiko med hensyn til produktets kvalitet og præstation ligger hos dig, og skulle produktet vise sig at være defekt, er det dig og ikke IObit, der påtager sig den fulde pris for enhver nødvendig service eller reparation.

Ansvarsfraskrivelse af følgeskader. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SKAL IOBIT VÆRE ANSVARLIG FOR NOGEN FØLGESKADER ELLER HÆNDELIGE SKADER AF ENHVER ART, SOM OPSTÅR VED BRUG AF PRODUKTET ELLER VED MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE PRODUKTET, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, COMPUTERFEJL, ARBEJDSSTOP ELLER ANDRE SKADER, SELV HVIS SELSKABET ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. DA NOGLE STATER OG LANDE IKKE TILLADER FRASKRIVELSEN ELLER BEGRÆNSNINGEN AF ANSVARET FOR FØLGESKADER ELLER HÆNDELIGE SKADER, GÆLDER DEN OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING MULIGVIS IKKE DIG.

Section 7. Begrænsning af Ansvar. IOBIT SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG MED HENSYN TIL INDHOLDET AF PRODUKTET ELLER NOGEN DELE DERAF, INKLUSIV MEN IKKE BEGRÆNSET TIL FEJL ELLER MANGLER I PRODUKTET, INJURIER, OVERTRÆDELSER AF EN PERSONS RET TIL NAVN OG BILLEDE, PRIVATLIV, VAREMÆRKERETTIGHEDER, DRIFTSFORSTYRRELSER, PERSONLIG SKADE, TAB AF PRIVATLIV, MORALSKE RETTIGHEDER ELLER OFFENTLIGGØRELSEN AF FORTROLIG INFORMATION. IOBITS TOTALE ANSVAR SKAL ALDRIG OVERSTIGE DEN FAKTISKE PRIS BETALT FOR PRODUKTET.

Sektion 8. Eksportkontrol. USA kontrollerer eksporten af produkter og information. Du accepterer at efterkomme sådanne restriktioner og ikke at eksportere eller re-eksportere produktet til lande eller personer under forbud af eksport-kontrollove. Ved at downloade produktet medgiver du, at du ikke er i et land, hvor sådan eksport er forbudt eller er en person eller juridisk person til hvem, sådan eksport er forbudt. Du er ansvarlig for at overholde dit lokale retsområdes love vedrørende importen, eksporten og re-eksporten af produktet.

Sektion 9. Skat. Du er ansvarlig for at betale enhver salgs-, brugs- eller lignende skat eller afgift vedrørende licensen til produktet.

Sektion 10. Statslige brugere. Hvis produktet bliver downloadet af eller på vegne af USA, dets myndigheder og/eller organer (Samlet betegnelse, “USAs Regering”), bliver det stillet til rådighed med begrænsede rettigheder (“Restricted Rights”). Brugen, dublikeringen eller offentliggørelse af produktet af USAs regering er underlagt de restriktioner som fremgår af Rights in Technical Data and Computer Software klausulen i DFARS og alle relaterede amerikanske love og regler.

Sektion 11. Ophør. IObit forbeholder sig retten til at ophæve denne aftale, hvis du ikke formår at overholde de angivne vilkår og betingelser i denne aftale. I sådanne tilfælde, skal du destruere alle kopier af produktet i din besiddelse.

Sektion 12. Generelle Vilkår. Hvis du bor i USA, er vilkårene i denne aftale underlagt lovgivningen i staten Californien. Hvis du bor andre steder end i USA, er vilkårene i denne aftale underlagt lovgivningen i Folkerepublikken Kinas særlige administrative region Hongkong. Hvis nogen bestemmelse i denne aftale bliver fundet ugyldig af en domstol med den nødvendige juridiske kompetence, skal bedømmelsen ikke påvirke gyldigheden af de øvrige bestemmelser i denne aftale. Disse skal forblive fuldt ud gældende. Intet frafald af noget vilkår i denne aftale skal fortolkes som et videre eller fortsat frafald af sådant et vilkår eller nogle andre vilkår. Denne aftale udgør hele aftalen mellem dig og IObit med hensyn til denne transaktion. Enhver ændring af denne aftale skal foretages skriftligt og underskrives af en autoriseret repræsentant for IObit.

Sektion 13. Tvistløsning. De fleste kunders bekymringer kan løses gennem IObits online support center (tilgængeligt via www.iobit.com/onlinefeedback.php) eller ved at ringe til vores kundeserviceafdeling på det gratisnummer som IObit har givet dig. I det tilfælde IObit ikke tilfredsstillende kan løse din klage, forklarer denne sektion, hvordan tvister kan blive løst gennem mediation, voldgift eller retssager. Den indeholder en bestemmelse om voldgift.

I denne sektion inkluderer ordene “dig” og “IObit” ethvert moderselskab, datterselskab og søsterselskab eller dertilhørende personer eller juridiske personer. Ordet “tvist” betyder ethvert nuværende eller fremtidigt krav, bestridelser eller kontroverser i forbindelse med produktet, denne aftale og denne Tvistløsnings-bestemmelse, med undtagelse af gyldigheden, eksigibiliteten eller omfanget af voldgiftsbestemmelsen. Ordet “tvist” indbefatter desuden men er ikke begrænset til: (i) indledende krav, modkrav, krydskrav og tredjeparts krav; krav baseret på en kontrakt, erstatning, svindel, vedtægt, regulering, lov, retspraksis eller equity; (ii) krav fra eller imod en hvilken som helst tredjeparts brug eller levering af et hvilket som helst produkt, service eller fordel i forbindelse med Aftalen; og (iii) Krav der opstår af eller relaterer til reklamer, promoveringer eller mundtlige eller skriftlige erklæringer relateret til Produktet. Du og IObit må ikke sælge, tildele eller overføre en tvist.

Afsendelse af Kravsvarsel

Før du indleder en retssag, mediation eller voldgift, medgiver du og IObit at sende et skriftligr varsel (et kravsvarsel) til hver part mod hvem et krav er rettet, for at skabe muligheden for at løse tvisten uformelt gennem mediation. Gå til https://www.iobit.com/en/sampleclaim.php for at se et eksempel på et kravsvarsel. Kravsvarslet skal beskrive tvisten og fastslå den krævede erstatning.

Varsel til IObit skal inkludere dit navn, adresse, navnet på det Produkt tvisten gælder, købsdatoen eller downloads-datoen af Produktet, den email som du tidligere har givet os, hvis nogen, og den licenskode IObit har givet dig, hvis nogen. Varslet skal sendes til customercare@iobit.com. Hvis tvisten fortsætter til voldgift, vil beløbet på en eventuel erstatning krævet i kravsvarslet ikke blive afsløret til voldgiftsmanden, indtil efter voldgiftsmanden har afsagt en dom.

Mediation

I forhold til mediation vil en upartisk mægler hjælpe parterne med at opnå enighed omkring en tvist. Mægleren træffer ikke beslutning om tvisten, men hjælper parterne med at nå frem til en aftale.

Før påbegyndelse af mediation, skal du eller IObit først sende et kravsvarsel. Hvis du bor i USA, kan du eller IObit inden for tredive dage efter at have sendt eller modtaget en kravsvarsel indsende tvisten til JAMS (1-800-352-5267, jamsadr.com), ‘American Arbitration Association (“AAA”) (1-800-778-7879, adr.org, eller en anden fælles bestemt mægler til mediation. Hvis du bor uden for USA, kan du kontakte IObit for information omkring potentielle mæglere. IObit vil betale udgifterne til en mægler.

Al mediationrelateret kommunikation er fortrolig, ikke accepteret i retten og ikke emne for opdagelse. Alle anvendelige forældelsesregler bliver sat på pause indtil mediationens afslutning.

Både du og IObit kan på et hvilket som helst tidspunkt afslutte mediationen. Indberetningen eller manglen deraf af en tvist til mediation vil ikke have indflydelse på dine eller IObit’s rettigheder under denne tvistløsningsbestemmelse.

Voldgift

Hvis du bor i USA, kan dig eller IObit vælge at løse enhver tvist ved voldgift. Hvis du ikke bor i USA, gælder denne voldgift undersektion ikke dig. Ved voldgift bliver tvister afgjort af en upartisk voldgiftsdommer.

Hvis voldgift bliver valgt af én part, har hverken dig eller IObit ret til at retsforfølge tvisten ved en domstol eller til at have en nævningesag vedrørende den tvist. Endvidere har hverken du eller IObit ret til at deltage i en repræsentativ kapacitet eller som medlem af nogen gruppe vedrørende nogen tvist underlagt voldgift. Voldgiftsprocessen er generelt simplere end de regler, der gælder ved domstolene, og sagens forberedende fase er mere begrænset. Voldgiftsdommerens kendelser er lige så fuldbyrdelige som enhver dom og er underlagt en meget begrænset retslig prøvelse ved domstolene. Undtagen hvad der fremgår nedenfor, er voldgiftsdommerens kendelser bindende og endelige. Andre rettigheder som du eller IObit ville have ved en domstol er muligvis ikke tilgængelige ved voldgift.

Påbegyndelse af voldgift

Før begyndelse på voldgift skal du eller IObit først sende et kravsvarsel. Tvisten vil blive refereret til enten JAMS eller AAA som bestemt af den part, som vælger voldgift. Tvister vil blive afgjort i henhold til denne voldgiftsbestemmelse og den valgte organisations regler, som er gældende på det givne tidspunkt tvisten er indgivet, undtaget hvis disse regler er i konflikt med denne voldgiftsbestemmelse. Hvis IObit vælger organisation, kan du vælge en anden inden for tredive dage efter modtagelse af varsel af IObit’s valg. Kontakt JAMS eller AAA for at begynde en voldgift eller for anden information. Tvisten kan også blive henvist til en anden voldgifts organisation, hvis du og IObit aftaler således skriftligt eller til en voldgiftsmand udpeget i henhold til sektion 6 af ‘the Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. §§ 1-16 (the “FAA”).

Du eller IObit kan ellers vælge at afgøre et hvilket som helst tvist på et hvilket som helst tidspunkt, medmindre der er blevet fremlagt i retten og en retssag er begyndt eller den endelige domsafsigelse er påbegyndt. Både du og IObit kan forsinke håndhævelsen eller ikke gøre brug af rettigheder under denne voldgiftsbestemmelse, inklusiv retten til at afgøre en tvist ved voldgift, uden at give afkald på retten til at gøre brug af eller håndhæve disse rettigheder.

IObit vil ikke vælge voldgift for en hvilken som helst tvist, som du fremsætter ved en småkravs domstol, så længe at tvisten er individuelt og verserende kun i den domstol.

Begrænsninger af voldgift

Hvis en af parterne vælger at løse en tvist ved voldgift, vil denne tvist blive afgjort på et individuelt grundlag. Der er ingen ret eller autoritet til, at nogen tvist kan løses ved voldgift som et gruppesøgsmål eller på et grundlag, som involverer nogen tvist som påstås bragt i en repræsentativ kapacitet på vegne af offentligheden eller andre licenshavere eller andre personer i lignende situationer.

Voldgiftsdommerens autoritet er begrænset til tvisten mellem dig og IObit alene. Tvister kan ikke sammenlægges eller konsolideres, medmindre du og IObit opnår skriftlig enighed. En gunstig voldgiftskendelse, og enhver afgørelse der bekræfter den, gælder kun den specifikke tvist og kan ikke bruges i nogen anden sag udover for at fuldbyrde voldgift afgørelsen. Uanset alle andre bestemmelser og uden at give afkald på retten til at appellere sådan en kendelse, så vil hele voldgiftsbestemmelsen (foruden denne sætning) tilsidesættes, hvis en hvilken som helst del af disse begrænsninger af voldgift bliver vurderet ugyldig eller uhåndhævelig.

Voldgift Procedure

Denne voldgiftsbestemmelse er reguleret af FAA. Voldgiftsdommeren vil anvende gældende materiel lovgivning, forældelsesregler og privilegier. Voldgiftsdommeren vil ikke anvende nogen føderale eller statslige civil procesretlige regler i forbindelse med sagens beviser og oplysning. Med de undtagelser nævnt i begrænsninger af voldgift, kan voldgiftsdommeren herudover tildele enhver oprejsning tilgængelig ved domstolene. Voldgiftssagen vil være fortrolig, men du kan underrette enhver statslig autoritet om dit krav.

Hvis dit krav er 10.000 $ USD eller mindre, kan du vælge hvorvidt voldgiftssagen skal føres alene på baggrund af dokumenter, gennem en telefonisk høring, eller ved en personlig høring. Ved én af parternes forespørgsel, vil voldgiftsdommeren give en skriftlig forklaring af kendelsen. Voldgiftsdommerens kendelse vil være bindende og endelig, med undtagelse af eventuelle appel rettigheder som fremgår af FAA; dog, vil alle parter have tredive dage til at appellere kendelsen, ved at underrette voldgiftsinstituttet og alle parter skriftligt. Instituttet vil udpege et panel bestående af tre voldgiftsdommere, som påny afgør, ved simpel majoritet baseret på skriftlige indsendelser, ethvert aspekt af kendelsen som den ene eller anden part har indsigelser mod. Dom om fuldbyrdelse af voldgiftskendelsen kan opnås ved enhver domstol, der har kompetence hertil.

Efter dit ønske kan enhver personlig voldgiftshøring finde sted i det føderale juridiske distrikt, hvor du har bopæl.

Voldgift gebyrer og omkostninger

Du er ansvarlig for at betale din del af alle voldgiftsgebyrer (herunder ansøgning, administrative, høring og andre gebyrer), men kun op til den mængde af ansøgningsgebyrer, som du ville have efterkommet, hvis du havde bragt tvisten ved en almindelig domstol. IObit er ansvarlig for eventuelle ekstra voldgiftsgebyrer. Ved din skriftlige anmodning, vil IObit i god tro overveje at give et midlertidigt betalingsforskud på din del af ethvert voldgiftsgebyr, eller at betale for de rimelige gebyrer til en ekspert udpeget af voldgiftsdommeren til et godt formål.

Gunstige Voldgift Kendelser

Hvis voldgiftsdommeren afgører sagen til din fordel, for et beløb større end noget endeligt tilbud fra IObit afgivet før voldgiftssagen, vil voldgiftsdommerens kendelse inkludere: (i) alle penge du har ret til, men aldrig mindre end 2.000 $ USD; og (ii) ethvert rimeligt gebyr og omkostning afholdt til advokater.

Din ret til at afvise voldgift

Du kan afvise denne voldgiftsbestemmelse ved at sende et afvisningsvarsel til IObit til: customercare@iobit.com. Dit afvisningsvarsel skal være afsendt inden for 30 dage efter din første hentning eller køb af produktet. Dit afvisningsvarsel skal anføre, at du afviser voldgiftsbestemmelsen og skal indeholde dit navn, adresse, datoen for hentningen eller købet af produktet, navnet på produktet, den emailadresse du tidligere har oplyst til IObit, hvis nogen, og den licens kode IObit har givet dig, hvis nogen. Hvis dit afvisningsvarsel opfylder disse krav, vil voldgiftsbestemmelsen ikke gælde for dig bortset fra eventuelle tvister, som verserer ved domstolene eller ved voldgift på det tidspunkt, du sender dit afvisningsvarsel. Afvisningen af denne voldgiftsbestemmelse påvirker ikke dine øvrige rettigheder eller pligter, som følger af denne aftale. Afvisning af denne voldgiftsbestemmelse påvirker ikke din evne til at bruge produktet.

Fortsættelse

Tvistløsnings bestemmelsen vil fortsætte efter ophøret af denne kontrakt eller din licens til at bruge produktet. Hvis nogen del af denne tvistløsningsbestemmelse, med undtagelse af dem som allerede er nævnt i begrænsninger af voldgiftsbestemmelsen ovenfor, bliver fundet ugyldig eller uhåndhævelig, vil det ikke gøre de øvrige dele af denne tvistløsningbestemmelse ugyldig.

IObit bruger cookies for at forbedre indholdet og sikre, at du får den bedste oplevelse på vores hjemmesider. For at gennemse vores hjemmesider må du acceptere vores privatlivspolitik.

Jeg accepterer